XV Sesja Rady Miasta w dniu poniedziałek, 16 marca 2020

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 393 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:08
Liczba odtworzeń: 484
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034;
2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2020 rok;
1niewyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku;
3) przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki na 2020 rok;
4) ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego w 2020 roku;
5) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok;
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
7) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok;
8) przyjęcia sprawozdania z działalności za 2019 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach;
9) przejęcia z dniem 1 maja 2020r przez Gminę Mikołajki zadania zarządzania drogą krajową nr 16 odcinek Baranowo – Olszewo od km 216+400 do km 240+041 w zakresie całorocznego utrzymania chodników/ciągów pieszo – rowerowych oraz zieleni.
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 41/2, Woźnice;
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 198/15, ul. 3 Maja, Mikołajki;
13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 19/1 i 18/2, Stare Sady;
14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 349/14, ul. Ptasia, Mikołajki;
15) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 64/25, ul. Okrężna, Mikołajki;
16) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 202/48, Plac Wolności, Mikołajki;
17) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 188/8, Plac Kościelny, Mikołajki;
18) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 81/58, Pod Lasem, Mikołajki;
19) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 200/5, Plac Wolności, Mikołajki;
20) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 349/14, ul. Ptasia, Mikołajki;
21) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 39/11, ul. Mrągowska, Mikołajki;
22) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 172/17, 172/28 i 172/8, ul. Kolejowa, Mikołajki;
23) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 349/14, ul. Ptasia, Mikołajki;
24) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 39/11, ul. Mrągowska, Mikołajki;
25) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 44/72, ul. Mrągowska, Mikołajki;
26) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu;
27) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
28) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 214/87, ul. Kolejowa, Mikołajki;
29) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 348/47, ul. Złotych Kłosów, Mikołajki;
30) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr – 172/21, ul. Kolejowa, Mikołajki;
31) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
32) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 491/8, ul. Króla Sielaw, Mikołajki;
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
1) sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad