Sesja Rady w dniu środa, 30 stycznia 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 393 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:33:28
Liczba odtworzeń: 505
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
09:082.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
09:193.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
09:304.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
09:325.Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2034.
09:336.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
09:377.Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
09:418.Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.
09:429.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
09:4410.Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.
09:4611.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
09:4912.Uchwała w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
09:5113.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
09:5314.Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
09:5515.Uchwała w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
09:5716.Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
09:5817.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin.
10:0018.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
10:0119.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Pacółtowo.
10:0220.Uchwała w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Bratianie.
10:0521.Informacja Wójta Gminy za 2018 r. sporządzona na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w sprawie zgłoszonych żądań z tytułu odszkodowań wskutek obniżenia wartości nieruchomości lub w razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego w części lub w całości oraz naliczonych opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
10:0622Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.
10:0823Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
10:3524Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10:3825Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad