XVIII sesja VIII Kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu czwartek, 12 marca 2020

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 256 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:11:57
Liczba odtworzeń: 300
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
09:092.Przyjęcie porządku obrad.
09:093.Przyjęcie protokołu z XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4.Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym i w 2019 r.:
a)Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b)Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c)Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d)Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e)Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
5.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Golub-Dobrzyń z prac Rady w 2019 r.
6.Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
09:327.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
09:338.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
9.Podjęcie uchwał:
09:42a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok;
09:44b)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035;
09:46c)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku;
09:51d)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
10:00e)w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
10:04f)w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;
10:09g)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023.
10:1510.Informacje i wolne wnioski.
11.Zakończenie XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad