XX Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r.

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 260 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:43:29
Liczba odtworzeń: 413
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a)stwierdzenie quorum,
b)odczytanie porządku obrad,
c)b) zgłaszanie spraw do porządku.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
4.Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5.Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6.Podjęcie uchwał:
a)o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023
b)w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
c)w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku
d)w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia
e)w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
f)w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
g)w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
h)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”
i)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
j)w sprawie nadania nazwy ulicy „Luka Skywalkera” w miejscowości Grabowiec
k)w sprawie nadania nazwy ulicy „Nad Leśnym Potokiem” w miejscowości Grabowiec
l)w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020 r.
m)w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” realizowanego w ramach projektu grantowego pod nazwą „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny
n)o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
o)o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
7.Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
15:448.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad