XII Sesja zwyczajna Rady Gminy Kalinowo - 5 marca 2020 r.

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 357 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:18:01
Liczba odtworzeń: 494
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:132. Przyjęcie porządku obrad.
10:143. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10:274. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
10:335. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
10:346. Informacja o wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019.
11:567. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2020,
b) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalinowo na lata 2020-2024,
c) przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Gminy Kalinowo na lata 2020 - 2023,
d)powierzenia Powiatowi Ełckiemu realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu,
f) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalinowo,
g) ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Kalinowo,
h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2020 – 2030,
k) zmian budżetu gminy na 2020 r.
l)w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, przez projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego „Skomętno Wielkie II”, na obszarze obejmującym cześć działki o nr ewid. 118/56.
m)w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego „Skomętno Wielkie II”, na obszarze obejmującym cześć działki o nr ewid. 118/56.
n)w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełckie, zwanego „Grądzkie Ełckie - 1”.
o)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełckie, zwanego „Grądzkie Ełckie - 1”.
p)w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ełku na Uchwałę Nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
12:088. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
12:199. Wolne wnioski.
12:1910.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad