XV Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 03.03.2020

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 638 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:40:46
Liczba odtworzeń: 1065
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:062.Przedstawienie porządku obrad.
15:063.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 04 lutego 2020 r.
15:084.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:405.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:456.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:477.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024.
15:508.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020.
15:519.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pawłowice na lata 2014 – 2020.
15:5310.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na ponadnormatywny czas pracy.
15:5511.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa-GDDKiA wykonania zadania w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach.
15:5612.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Pawłowice w roku 2020 (budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach).
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w Gminie Pawłowice.
16:0014.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice.
16:0115.Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru gminy Pawłowice na sektory celem zorganizowania odbioru odpadów komunalnych.
16:0316.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Krzyżowicach służebnością przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.
16:2117.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej nr 170, na terenie gminy Pawłowice w ramach opiniowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
16:4019.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
16:4020.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad