XVI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu czwartek, 27 lutego 2020

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 602 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:48:22
Liczba odtworzeń: 667
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z posiedzenia XV Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy Sędziejowice, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata2020-2030;
2)w sprawie dokonania zmian budżetu gminy sędziejowice na 2020 r.;
3)zmieniająca uchwalę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;
4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice;
5)opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Sędziejowice;
6)przekazania skargi;
7)zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczjącym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice;
8)zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021 Pani Anny Szymańskiej dyrektora Przedszkola w Dobrej od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
9)zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
10)zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021 Pani Renaty Kowalczyk dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
11)zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021 Pana Stefana Moryń wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
12)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice.
7.Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019 r.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad