Sesja Rady w dniu piątek, 28 lutego 2020r

Rada Gminy Ustka
Czas publikacji: 157 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:36:26
Liczba odtworzeń: 261
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji
b)zatwierdzenie prawomocności obrad
c)przedstawienie porządku obrad
d)przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń
2.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. Wręczenie nagród laureatom "Konkursu na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji"
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały Rady Gminy Ustka Nr VIII.102.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka;
b)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zaleskie i Zaleskie PGR;
c)przystąpienia do scalenia i podziału części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka, gm. Ustka;
d)podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
e)określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
f)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ustka w 2020 roku;
g)zmian w budżecie gminy Ustka na 2020 rok;
h)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2020 – 2026;
i)zmiany Uchwały Nr XII.163.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
j)zmiany Uchwały Nr XII.164.2019 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
k)zmiany Uchwały Nr XII.166.2019 z dnia 29 listopada 2019 w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa;
l)zmiany Uchwały Nr XII.167.2019 z dnia 29 listopada 2019 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
m)likwidacji Szkoły Podstawowej w Gąbinie, ul. Kasztanowa 32, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ustka;
n)zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Ustka będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXX.357.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku;
o)powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian Statutów Sołectw Gminy Ustka.
p)przystąpienia Gminy Ustka do Związku Gmin Pomorskich oraz przyjęcia jego statutu.
4.Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Gminy Ustka za 2019 rok.
5.Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Ustka na 2020 rok.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Ustka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje