XIII Sesja Rady Gminy Lubawa - 28 lutego 2020 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 161 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:48:34
Liczba odtworzeń: 209
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych w 2019 roku wobec organów Gminy Wiejskiej Lubawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2028,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
d)Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2020 r.,
e)przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa,
f)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawa,
g)określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy i wyznaczenia przedstawicieli,
i)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady,
1)Zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej
2)Zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
j)zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2020 rok,
k)planu pracy Rady na 2020 rok.
7.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
8.Odpowiedzi na wnioski.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad