Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 stycznia 2019

Rada Miejska w Chorzelach
Czas publikacji: 317 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 04:35:46
Liczba odtworzeń: 1504

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:163.Przyjęcie porządku obrad.
10:164.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.
5.Interpelacje.
11:186.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
7.Przyjęcie sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.Podjęcie uchwał w sprawie :
12:11a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2019-2032,
b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
12:46c)ustalenia zasad przyznawania diet,
13:37d)ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.
13:37e)zmiany statutów sołectw : Bagienice, Binduga, Bogdany Wielkie, Budki, Bugzy Płoskie, Brzeski Kołaki, Czaplice Wielkie, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Dzierzęga Nadbory, Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Jedlinka, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo, Lipowiec, Liwki, Łaz, Mącice, Niskie Wielkie, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zarębska, Opaleniec, Poścień Wieś, Poścień Zamion, Pruskołęka, Przysowy, Raszujka, Rawki, Rembielin, Rycice, Rzodkiewnica, Stara Wieś, Wasiły Zygny, Wierzchowizna, Wólka Zdziwójska, Zaręby, Zdziwój Nowy, Zdziwój Stary oraz zmiany statutu Samorządu Mieszkańców miasta Chorzele,
13:37f)zmiany Uchwały nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
13:38g)zmiany Uchwały nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik,
13:48h)ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
13:50i)w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
14:079.Rozpatrzenie wniosków jakie wpłynęły do Rady Miejskiej w Chorzelach.
14:0710.Wystosowanie apelu do centralnych organów administracji publicznej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Chorzelach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje