XX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z 27 lutego 2020

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 126 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 06:14:22
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:111.Otwarcie obrad sesji.
16:252.Przedstawienie porządku obrad.
16:523.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
18:214.Sprawy różne. Mieszkańcy.
18:335.Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2019 rok.
18:346.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2019 rok.
18:577.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków.
20:188.Uchwała zmieniająca uchwałę nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
20:309.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych (na których jednocześnie zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
20:3310.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/176/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wasilków.
20:3511.Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
20:4112.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej.
20:4313.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów gminnych.
20:5314.Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
20:5615.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso.
20:5916.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad wynagradzania inkaso.
21:0117.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
21:0418.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
21:1319.Uchwała w sprawie lokalizacji Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku.
21:2620.Stanowisko Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie funkcjonowania Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach.
22:2021.Sprawy różne.
22:2122.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM.
22:2123.Przyjęcie protokołu z XIX sesji RM.
22:2124.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad