XIV Sesja Rady Miasta Ustroń 27.02.2020

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 27 lutego 2020
Długość nagrania: 03:24:04
Liczba odtworzeń: 1565
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XII sesji Rady Miasta.
14:053. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:194. Wręczenie złotych „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
14:205. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
14:206. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
14:207. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:208. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:219. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego.
14:2110. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:2111. Uchwała w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
14:2312. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
14:2413. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:2514. Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:2815. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
14:3016. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przesyłu na gruncie gminnym ul. Ignacego Daszyńskiego w Ustroniu.
14:3217. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
14:3418. Uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2019/2020.
14:3419. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:3720. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski).
14:3921. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
14:4022. Uchwała w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych.
14:4323. Uchwała w sprawie petycji z dnia 18 listopada 2019r.
14:4524. Uchwała w sprawie petycji z dnia 6 grudnia 2019r.
25. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony hodowli owiec.
14:4626. Sprawozdanie z realizacji zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ustroń.
15:0727. Rozpatrzenie pisma Wojewody Śląskiego nr NPII.4100.188.2019 z dnia 12.02.2020 r.
16:3028. Sprawy bieżące Miasta.
17:2329. Sprawy bieżące Rady Miasta.
17:2330. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad