XVII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 327 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 05:43:44
Liczba odtworzeń: 468
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie sesji.
10:232. Uwagi do porządku obrad.
10:23a)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
10:23b)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
10:23c)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
10:23d)Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów
10:23e)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora" w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
10:233. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
10:464. Interpelacje i zapytania radnych.
11:015. Wnioski jednostek pomocniczych.
11:296. Zapytania mieszkańców.
11:437. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
11:448. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2019 roku.
12:359. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa.
12:4210. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/486/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024.
13:1511. Analiza stanu składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie po byłych zakładach Boruta.
13:1912. Analiza stanu składowisk odpadów komunalnych na terenie miasta Zgierza.
13:2013. Działania proekologiczne Miasta Zgierza mające wpływ na zmniejszenia emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza oraz wytwarzania odpadów plastikowych.
13:2014. Ocena prawidłowej realizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców miasta Zgierza.
15:1415. Podjęcie uchwał w sprawach:
13:24a) zmiany uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza,
13:26b) zmiany uchwały nr III/8/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
13:27c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
13:28d) ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,
13:32e) rozpatrzenia petycji,
13:34f) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w 2020 roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
13:37g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja,
13:39h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Ks. Sz. Rembowskiego, ul. Mielczarskiego, ul. Długą i Placem J. Kilińskiego,
13:41i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji KA1 – Mobilność edukacyjna, związanego z mobilnością zagraniczną kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
13:45j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2: Promocja gospodarcza regionu w celu realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz”,
13:51k) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego na realizację w roku 2020 zadania pn. „Projekt prac remontowo-konserwatorskich budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu”,
13:54l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
14:13m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
14:49n)metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,
14:53o)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
15:08p)zmiany uchwały nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
15:09r)zmiany uchwały nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
15:10s)zmiany uchwały Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
15:12t)zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów
15:14u)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. "Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora" w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
15:1416. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15:2717. Oświadczenia radnych.
15:2718. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15:4219. Zapytania i wolne wnioski.
15:4420. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
15:4521. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad