Sesja Rady w dniu czwartek, 27 lutego 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 366 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 03:56:38
Liczba odtworzeń: 1153
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XIX Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
10:533.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bełchatów przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bełchatów. /Druk nr 1/
11:034.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Bełchatów na 2020 rok. /Druk nr 2/
11:065.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”. /Druk nr 3/
11:396.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2015-2023./Druk nr 5/
12:137.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia "Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030". /Druk nr 6/
12:348.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Bełchatowa”. /Druk nr 4/
12:389.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 7/
12:4410.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /Druk nr 8/
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia zakresu kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bełchatowie w 2020 roku
12.Informacja z działalności Rady za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji;
b)Informacja dotycząca złożonych sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za okres od listopada 2018r. do grudnia 2019 rok.
13:0113.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
14.Sprawy różne.
a)Informacja dotycząca realizacji umowy dzierżawy na cmentarz komunalny.
13:5715.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad