III Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku - 17 czerwca 2024

Rada Miejska w Chmielniku
Czas publikacji: 9 lipca 2024
Długość nagrania: 02:10:04
Liczba odtworzeń: 41
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z I sesji.
15:303.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
15:314.Sprawozdanie z działalności Chmielnickiego Centrum Kultury za 2023 rok.
15:315.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok
15:326.Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku z/s w Zreczu Dużym za 2023 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2023 rok. (DRUK 27)
15:338.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych oraz wspomaganych. (DRUK 28)
15:379.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chmielnik na lata 2024-2030” (DRUK 29)
10.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Chmielnik. (DRUK 30)
15:3911.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2024-2040. (DRUK 31)
15:4912.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. (DRUK 32)
15:4913.Raport o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok
a)przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok;
16:38b)debata nad raportem;
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. (DRUK 33)
16:4014.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok:
a)Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok;
b)Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku;
c)Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
16:571)Uchwała nr 54/2024 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
2)Uchwała nr 65/2024 IX Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium.
17:03d)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2023 rok. (DRUK 34)
e)Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. (DRUK 35)
17:0715.Zapytania i interpelacje radnych
16.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad