XX Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 26 lutego 2020

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 643 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:04
Liczba odtworzeń: 592
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjecie uchwał:
1)w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Wieruszowie na 2020 rok,
2)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieruszowie na 2020 rok,
3)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego,
4)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie zapewnienia na terenie gminy bezpłatnych miejsc parkingowych oraz poparcia inicjatywy o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski
5)w sprawie objęcia udziałów i zapłaty wpisowego w spółdzielni socjalnej Green Service,
6)w sprawie rozpatrzenia częściowego pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 118159E - ul. Ostrzeszowska w Wieruszowie poprzez wyłączenie jej fragmentu z użytkowania jako drogi publicznej,
7)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przejęcia nieruchomości gruntowej w formie darowizny przez gminę w celu utrzymania i urządzenia drogi gminnej na przedłużeniu ulicy Spokojnej w Wieruszowie,
8)w sprawie przystąpienia do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2019-2020,
9)w sprawie przystąpienia gminy Wieruszów do realizacji projektu partnerskiego pn. Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej",
10)w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kuźnicy Skakawskiej,
11)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Solidarności w Wieruszowie,
12)w sprawie poparcia Uchwały Nr IX/84/2019 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 października 2019 roku, w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polske,
13)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,
14)uchylającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gmine Wieruszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
15)w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
16)w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
17)w sprawie wystąpienia do Prezydenta RP i Ministra Środowiska z apelem o podjęcie niezwłocznie działań na rynku gospodarki odpadami komunalnymi,
18)uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
19)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2020r.,
20)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów,
4.Opinia w sprawie przeniesienia na własność Gminy Wieruszów prawa własności nieruchomości położonej w Wieruszowie, oznaczonej nr ewid.: 4.441/6 o pow. 0,0277 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną.
5.Informacja na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieruszów w roku 2019.
6.Sprawozdanie z ferii zimowych 2020r., zorganizowanych przez jednoski oświatowe Gminy Wieruszów.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Przyjęcie protokołów z XVII, XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
9.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
10.Wolne wnioski i informacje.
14:2711.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad