XVI Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu wtorek, 25 lutego 2020r.

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 368 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 03:35:10
Liczba odtworzeń: 537
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:161.Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy Wieliszew.
10:192.Przyjęcie porządku obrad sesji.
10:243.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2020 r. oraz 4 lutego 2020 r.
10:394.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
12:065.Stanowisko Rady Gminy Wieliszew w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
12:396.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji inwestycji gminnych w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Gminie Wieliszew.
12:447.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
9.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Gminy Wieliszew za 2019 rok.
12:5310.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wieliszew.
12:5411.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
12:5512.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legionowskiemu w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych z drogą powiatową na płaskie rondo przejazdowe w miejscowości Wieliszew, powiat legionowski.
12:5613.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
12:5714.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.
12:5915.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
13:0516.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nazwy stacji pasażerskiej.
13:0917.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Serock zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
13:1118.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.
13:1219.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola w Skrzeszewie.
13:1420.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXIII/285/2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach szkolnych 2016/2017 – 2021/2022.
13:1721.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/169/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
13:1922.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13:2023.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13:2124.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
13:2225.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliszew, na okres dłuższy niż 3 lata, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /dot. działki ew. nr 878/2 położonej we wsi Wieliszew/.
13:2326.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliszew, na okres dłuższy niż 3 lata, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /dot. działki ew. nr 20/2 położonej we wsi Komornica/.
13:4827.Wolne wnioski i informacje.
13:4928.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad