III Sesja Rady Powiatu Kaliskiego cz.2 , 27 czerwca 2024

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 27 czerwca 2024
Długość nagrania: 01:01:14
Liczba odtworzeń: 243
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie obrad.
11:132.Przedstawienie porządku obrad.
11:143.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Kaliskiego.
11:154.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
11:165.Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
11:32a)rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,
12:21b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum zaufania.
11:466.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok i podjęcie uchwał:
12:13a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok,
12:40b)w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2023 rok.
12:407.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
12:41a)w sprawie delegowania Radnych Powiatu Kaliskiego do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,
12:42b)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kaliskiego do projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych”,
12:43c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żelazków na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków”,
12:44d)w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
12:46e)w sprawie powołania Członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na kadencję w latach 2024-2028,
f)w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Kaliskiego na lata 2024-2027”,
12:46g)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,
12:47h)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,
12:48i)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031.
12:498.Interpelacje i zapytania radnych.
13:039.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:0310.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad