Sesja Rady w dniu czwartek, 24 stycznia 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 1042 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:48:38
Liczba odtworzeń: 858
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie porządku obrad.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – budżet i realizacja za rok 2018.
3. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej z działalności za 2018 r.
4. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
a) Przerwa
5.Podjęcie uchwał.
a) - druk Nr 1 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Słupsk.
b) - druk Nr 2 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Słupsk.
c) - druk Nr 3 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk,
d) - druk Nr 4 w sprawie wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy,
e) - druk Nr 5 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Słupsk, dla których gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu,
f) - druk Nr 6 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z: Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Damnica, Gminą Potęgowo przy realizacji Projektu partnerskiego „ Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ( Działanie 1.4. Redukcja Emisji).
g) - druk Nr 7 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Słupsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Słupsk
h)- druk Nr 8 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów,
i) - druk Nr 9 w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice
j)- druk Nr 10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017r.
k) - druk Nr 11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko,
l) - druk Nr 12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016r.
m) - druk Nr 13 w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Słupskim na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn.„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka",
n) - druk Nr 14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019,
o) - druk Nr 15 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad