IV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 25 czerwca 2024

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 26 czerwca 2024
Długość nagrania: 03:58:07
Liczba odtworzeń: 150
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie obrad sesji.
14:052.Sprawdzenie kworum.
14:133.Przedstawienie porządku obrad.
14:204.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
14:375.Sprawy różne.
16:516.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
16:51a)debata nad raportem o stanie gminy;
16:51b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.
17:317.Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2023 r.
17:28a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.;
17:28b)przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2023 r.;
17:28c)analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.;
17:28d)analiza sprawozdania finansowego gminy za 2023 r.;
17:28e)analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków.
17:31f)analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
17:31g)dyskusja;
17:31h)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2023 r.
17:318.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa:
17:31a)dyskusja;
17:31b)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa za 2023 r.
17:339.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.
17:3410.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040.
17:3611.Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
17:3812.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/13/24 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
17:4013.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej
17:5814.Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wasilków.
18:0015.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
18:0116.Interpelacje i zapytania Radnych.
18:0217.Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej.
18:0218.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad