Sesja Rady w dniu wtorek, 25 lutego 2020

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 25 lutego 2020
Długość nagrania: 01:37:42
Liczba odtworzeń: 1440
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Realizacja budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
3. Informacja z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2019 r. oraz plan działania na 2020 r.
4. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej za rok 2019.
5. Analiza złożonych wniosków na inicjatywy lokalne na rok 2020 i przyjęcie ich do realizacji.
6. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
a) Przerwa
7. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
b) - druk Nr 2 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
c) - druk Nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/344/2017 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2017- 2021,
d) - druk Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii greckokatolickiej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Słupsk
e) - druk Nr 5 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Słupsk z dnia 14 stycznia 2020 r. NR XVIII/187/2020 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020,
f) - druk Nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
g) - druk Nr 7 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/83/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i zaległości podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ,
h) - druk Nr 8 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk,
i) - druk Nr 9 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/118/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Kukowo i Wiklino, gmina Słupsk,
j) - druk Nr 10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/345/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk,
k) - druk Nr 11 w sprawie zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 147/3 w obrębie geodezyjnym Karzcino, gm. Słupsk,
l) - druk Nr 12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Słupsk na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
m) - druk Nr 13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2020-2023, będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. i "Wodociągów Słupsk" Spółka z o.o.
n) - druk Nr 14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019,
o) - druk Nr 15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
p) - druk Nr 16 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2020r."
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad