Sesja Rady w dniu czwartek, 20 lutego 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 378 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:16:40
Liczba odtworzeń: 539
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:503.Przedstawienie przez Gabinet Weterynaryjny sprawozdania z działalności za rok 2019.
14:544.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
15:025.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:046.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Zespołowi Interwencji Kryzysowej na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
15:167.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Polityki Senioralnej Gminy Zawoja.
15:198. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
15:409. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
15:4210.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.
15:4911. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
15:5212.Podjęcie uchwały w sprawie: pozytywnego zaopiniowania przez Radę Gminy wniosku o umorzenie pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej na pokrycie kosztów budowy placu zabaw przy remizie OSP Zawoja Dolna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 23188/3 o pow. 0,0099 ha za działkę nr ewid. 3041/3 o pow. 0,0329 ha ( droga) i działki nr ewid. 23188/4, 23188/5 , 23188/6 o łącznej pow. 0,0384 ha za działki nr ewid. 3037/2, 3034/5 o łącznej pow. 0,0540 ha ( droga), położonej w Zawoi.
16:0114.Przedstawienie i przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Zawoja za rok 2019.
16:0515.Przedstawienie i przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020.
16:1216. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
16:1217.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:1418.Wolne wnioski.
19.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad