Sesja Rady w dniu poniedziałek, 17 czerwca 2024

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 17 czerwca 2024
Długość nagrania: 02:57:48
Liczba odtworzeń: 350
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ropa za rok 2023.
5.Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2023 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa /druk nr 43/.
7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdań finansowych za 2023 rok.
8.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
9.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r.
11.Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 /druk nr 44/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropa za 2023 r. /druk nr 45/.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 /druk nr 46/.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 47/.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Ropa /druk nr 48/.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych /druk nr 49/.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ropa oraz określenia granic ich obwodów /druk nr 50/.
19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 /druk nr 51/.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy /druk nr 52/.
21.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Ropa oraz sposobu jej rozliczenia /druk nr 53/.
22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce / druk nr 54/.
23.Zatwierdzenie protokołów z II i III sesji Rady Gminy Ropa.
24.Wolne wnioski i zapytania.
25.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad