III Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 maja 2024

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 28 maja 2024
Długość nagrania: 04:10:56
Liczba odtworzeń: 312
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad sesji.
14:092.Sprawdzenie kworum.
14:173.Przedstawienie porządku obrad.
14:304.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
14:425.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2023 r.
14:466.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za 2023 r.
15:167.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.
15:188.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040.
15:219.Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
15:2410.Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wasilków do Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko”.
15:2511.Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Wasilków do Komisji Rewizyjnej Związku Gmin „Czyste Środowisko”.
15:2612.Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Wasilków do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Gmin „Czyste Środowisko”.
16:2913.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/332/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
16:4614.Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
16:4915.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
16:5216.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
17:0017.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
17:0318.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej.
17:1519.Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości.
17:1820.Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
17:2121.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
17:2922.Stanowisko w sprawie utrzymania lokalizacji XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
18:1823.Sprawy różne.
18:1824.Interpelacje i zapytania Radnych.
18:1825.Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej.
18:1826.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad