III SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE, 27 maja 2024

Rada Powiatu w Opatowie
Czas publikacji: 27 maja 2024
Długość nagrania: 02:51:27
Liczba odtworzeń: 479
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:131.1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
10:132. 2. Przyjęcie protokołów:
10:14a) a) z sesji Nr I z dnia 6 maja 2024 r.
10:14b) b) z sesji Nr II z dnia 9 maja 2024 r.
10:193. 3. Przyjęcie porządku obrad.
10:254. 4. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
10:535. 5. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
10:536. 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie:
10:55a) a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
11:15b) b) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
11:19c) c) odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie VII kadencji.
11:197. 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
11:21a) a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2024 – 2027,
11:21b) b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok,
11:22c) c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.,
11:23d) d) w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu opatowskiego za rok 2023,
11:24e) e) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie z działalności za rok 2023 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie opatowskim na 2024 rok,
11:24f) f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023,
11:25g) g) w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe, mieszkania chronionego w ramach mieszkania wspomaganego w mieszkanie treningowe oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu,
11:25h) h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Opatowski porozumienia z Powiatem Ostrowieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Ostrowieckiemu realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Opatowskiemu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Focha 5, 27-400 Ostrowiec Św.,
11:26i) i) w sprawie nadania statutu Klubowi „Senior +” w Ożarowie,
11:35j) j) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu opatowskiego za rok 2023,
11:48k) k) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych powiatu opatowskiego za rok 2023,
11:58l) l) w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2023 rok,
12:09m) m) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Opatowskiego na lata 2023-2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
13:038. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:039. 9. Zakończenie obrad III sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad