XXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 lutego 2020

Rada Miejska w Łomiankach
Czas publikacji: 4 dni 4 godziny temu
Liczba odtworzeń: 264
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie obrad.
IIPodjęcie uchwał w sprawie:
1.wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki
2.określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
3.zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki,
4.zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki,
5.regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki.
16:01IIIZamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad