IV Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 23 stycznia 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 915 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:37:48
Liczba odtworzeń: 909
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:111.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej.
12:122. Przyjęcie protokołów z obrad II i III Sesji Rady Miejskiej.
12:143. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:224. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
12:435. Sprawy samorządowe.
14:176.Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz –Laskowice na 2019 rok, oraz:
a)odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
b)odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej,
d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian w formie autopoprawki,
e)głosowania.
14:197.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r.
15:128. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz -Laskowice na lata 2019 - 2026.
15:259.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII.247.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
15:2610.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli.
15:2711. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:2812. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządu i Prawa Rady Miejskie j w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:2913. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:2914. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:3015. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:3016. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:3117. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:3218.Informacja dotycząca wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury w tym zakresie.
15:4019. Komunikaty organów Gminy.
15:4020. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad