Sesja Rady w dniu wtorek, 21 stycznia 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 536 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 05:56:59
Liczba odtworzeń: 708
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:011.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:053.Przyjęcie porządku obrad
16:064.Przyjęcie protokołu z sesji 19.12.2019
21:175.Podjęcie uchwał w sprawie:
19:12a)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
19:37b)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt 2
19:40c)zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – projekt 3
19:43d)zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - projekt 22
19:49e)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – projekt 4
19:53f)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy – projekt 5
19:56g)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 6
19:57h)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 7
20:17i)zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – rejon miejscowości Rumianek – projekt 8
20:43j)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze – projekt 9
20:45k)kupna działki o nr ewid. 60/22 w Wysogotowie – projekt 10
20:46l)kupna działek w Lusówku – projekt 11
20:49m)kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 12
20:50n)kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 13
20:54o)ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 14
20:56p)zaliczenia drogi ul. Dolina w Przeźmierowie do kategorii dróg gminnych – projekt 15
20:59r)ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne– projekt 16
21:02s)zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – projekt 17
21:06t)zmiany uchwały nr LVII/742/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt 18
21:11u)rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego – projekt 19
21:29w)rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego – projekt 20
21:17x)uchylenia uchwały Nr LXXVI/753/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń i urządzeń usytuowanych w obiektach oświatowych - projekt 21
21:196.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
21:217.Przedstawienie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok.
21:228.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
21:229.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
21:2910.Interpelacje i zapytania radnych.
09:4811.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
21:5612.Wolne głosy, wnioski i informacje.
21:5613.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje