XIV Sesja Rady Miasta w dniu poniedziałek, 10 lutego 2020

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 429 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:53:58
Liczba odtworzeń: 477
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2020 rok;
2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty;
3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
4) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach na lata 2020 – 2023.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad