XIX Sesja Rady Miejskiej w Augustowie cz.1 w dniu czwartek, 06 lutego 2020

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 345 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 09:07:13
Liczba odtworzeń: 1337
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)przyjęcia stanowiska na temat budowy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat,
c)Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 Gminy Miasto Augustów,
d)zmiany uchwały nr XVI/169/19 Rady Miejskiej w Augustowiez dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok,
e)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
f)zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu,
g)uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024,
h)udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie",
i)zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych,
j)powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
k)powołania członków Konwentu Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa",
l)przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości,
m)skargi na Radnego Rady Miejskiej w Augustowie,
n)rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
o)przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021 - 2030,
p)zmiany Uchwały Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Słoneczne Przedszkole",
r)opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie,
s)zmian budżetu miasta na rok 2020,
t)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.
u)w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie
w)w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie
x)w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie
y)zmiany Uchwały nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r.,w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
z)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Augustów do realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i złożenia wniosku o ich dofinansowanie w ramach "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", edycja nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych",
6.Przyjęcie protokołów z obrad: XVII sesji Rady Miejskiej z 25.11.2019 r. i XVIII sesji Rady Miejskiej z 30.12.2019 r.
7.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
8.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad