2020_01_27 - 19. sesja Rady [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 396 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:39:39
Liczba odtworzeń: 479
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie obrad sesji.
16:052.Stwierdzenie quorum.
16:113.Przyjęcie porządku obrad
16:114.Przyjęcie protokołów XVII i XVIII sesji.
16:115.Interpelacje i zapytania radnych.
16:386.Debata: Odpady komunalne na terenie Gminy Rokietnica
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:391)w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
16:462)w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
16:473)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiekrz - Północ – ETAP I
17:084)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rej. ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej i ul.Sosnowej
17:095)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej.
17:106)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo, rejon ul. Spokojnej.
17:117)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 303, 304 i 306.
17:128)w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Rokietnica
17:139)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
17:1410)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
17:2811)w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
17:2912)w sprawie: uznania za bezzasadną petycji w zakresie dotyczącym właściwości organu stanowiącego Gminy Rokietnica, w odniesieniu do zmiany przepisów prawa miejscowego w obszarze zarządzania drogami publicznymi i organizacji ruchu na nich.
17:3013)w sprawie: negatywnego rozstrzygnięcia petycji, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie poparcia wniesionej przez osobę fizyczną do osoby prawnej Kościoła Katolickiego petycji, w zakresie zagadnienia religijno-światopoglądowego oraz pozostawienia bez rozpatrzenia części petycji w zakresie będącym przedmiotem petycji już rozpatrzonej.
17:3114)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020 - 2034
17:3215)w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2020 rok
17:3316)w sprawie: nadania nazwy rondu w Rokietnicy
17:408.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:419.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4210.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:0511.Wolne głosy i wnioski.
18:0512.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

10 dni 23 godziny temu 43
13 dni 23 godziny temu 28
13 dni 23 godziny temu 25
13 dni 23 godziny temu 26
13 dni 23 godziny temu 23
41 dni 20 godzin temu 70
41 dni 23 godziny temu 98
41 dni 23 godziny temu 57
Pokaż wszystkie transmisje