2020_01_27 - 19. sesja Rady [cz. 01]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 397 dni temu
Długość nagrania: 01:18:44
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie obrad sesji.
16:052.Stwierdzenie quorum.
16:113.Przyjęcie porządku obrad
16:114.Przyjęcie protokołów XVII i XVIII sesji.
16:115.Interpelacje i zapytania radnych.
16:386.Debata: Odpady komunalne na terenie Gminy Rokietnica
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:391)w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
16:462)w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
16:473)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiekrz - Północ – ETAP I
17:084)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica, rej. ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej i ul.Sosnowej
17:095)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej.
17:106)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo, rejon ul. Spokojnej.
17:117)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 303, 304 i 306.
17:128)w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Rokietnica
17:139)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
17:1410)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica
17:2811)w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
17:2912)w sprawie: uznania za bezzasadną petycji w zakresie dotyczącym właściwości organu stanowiącego Gminy Rokietnica, w odniesieniu do zmiany przepisów prawa miejscowego w obszarze zarządzania drogami publicznymi i organizacji ruchu na nich.
17:3013)w sprawie: negatywnego rozstrzygnięcia petycji, dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie poparcia wniesionej przez osobę fizyczną do osoby prawnej Kościoła Katolickiego petycji, w zakresie zagadnienia religijno-światopoglądowego oraz pozostawienia bez rozpatrzenia części petycji w zakresie będącym przedmiotem petycji już rozpatrzonej.
17:3114)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020 - 2034
17:3215)w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica na 2020 rok
17:3316)w sprawie: nadania nazwy rondu w Rokietnicy
17:408.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:419.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:4210.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:0511.Wolne głosy i wnioski.
18:0512.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje