LXXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu piątek 26.04.2024 r.

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 26 kwietnia 2024
Długość nagrania: 01:28:31
Liczba odtworzeń: 412
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie Sesji.
13:042. Przyjęcie porządku obrad.
13:103. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.
13:284. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 267/6 o pow. 0,0518 ha położonej w miejscowości Drzewce.
13:345. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy alei położonej na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
13:376. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nałęczów.
13:437. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/254/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nałęczów (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017 poz. 3318).
14:308. Sprawy różne - podsumowanie VIII kadencji Rady Miejskiej w Nałęczowie wraz z wręczeniem radnym podziękowań za współpracę.
14:309. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad