XVI Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 350 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:23:52
Liczba odtworzeń: 485
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:212. Uwagi do porządku obrad.
10:12a)Przedstawienie projektu "Rozwój Lokalny"
10:11b)WręczenieTtytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"
10:13c)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoją w Zgierzu, ul. Łódzka 2 do Programu Erasmus + w ramach akcji KAI - "Mobilność edukacyjna" typ akcji KA101 - "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w celu realizacji projektu "Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie"
10:13d)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej : "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, projekt pod nazwą SP 6 na tropie "niewidzialnych zabójców" - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
10:14e)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu, projekt pod nazwą "Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat - program edukacji ekologicznej Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
10:15f)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, projekt pod nazwą "Odpady to nasz wspólny problem", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
10:16g)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Zgierz bezpieczniejszy dla pieszych", w odpowiedzi na „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" w 2020 roku
10:173. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
10:184.Wręczenie Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"
10:385.Przedstawienie projektu "Rozwój Lokalny"
10:486. Interpelacje i zapytania radnych.
11:057. Wnioski jednostek pomocniczych.
11:078. Zapytania mieszkańców.
11:079. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
11:0810. Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny” za rok 2019.
11:3211. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Zgierzu:
- uwzględniające pieszych i rowerzystów, pojazdy mechaniczne,
-analiza statystyki zdarzeń drogowych,
-implementacja rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.
11:3312. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
11:3413. Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Zgierza w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo.
14.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:37a)zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,
11:45b)rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,
11:46c)zmiany uchwały nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki – Zgierz- Stryków,
11:48d)ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
12:13e)wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz,
13:46f)metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,
14:28g)zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
14:31h)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
14:38i)uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz,
14:40j)zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów,
14:42k)wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
14:44l)trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
14:46m)zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2020,
14:48n)zmiany uchwały Nr XXIX/348/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
14:51o)odstąpienia od zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w 126 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 359/4, zabudowanej komorą ciepłowniczą wraz z siecią ciepłowniczą,
14:54p)zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
14:57q)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
14:59r)wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoją w Zgierzu, ul. Łódzka 2 do Programu Erasmus + w ramach akcji KAI - "Mobilność edukacyjna" typ akcji KA101 - "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w celu realizacji projektu "Język angielski jako przepustka do lepszej przyszłości we współczesnym świecie"
15:01s)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej : "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, projekt pod nazwą SP 6 na tropie "niewidzialnych zabójców" - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
15:03t)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu, projekt pod nazwą "Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat - program edukacji ekologicznej Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
15:05u)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, projekt pod nazwą "Odpady to nasz wspólny problem", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
15:07w)wyrażenia zgody na przystąpienie Gmiiny Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Zgierz bezpieczniejszy dla pieszych", w odpowiedzi na "Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" w 2020 roku
15:0915.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15:0916. Oświadczenia radnych.
15:1317. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15:2218. Zapytania i wolne wnioski.
15:2419. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
15:2620. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad