XIV Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 04.02.2020

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 666 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:32:56
Liczba odtworzeń: 842
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:112.Przedstawienie porządku obrad.
15:113.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pawłowice z 17 grudnia 2019 r.
15:124.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:555.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
16:036.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
16:057.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024
16:078.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
16:099.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia ( letnie utrzymanie dróg powiatowych)
16:1110.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawłowice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
16:1311.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice
16:1412.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16:1613.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice na 2020 rok
16:1814.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat
16:2015.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pniówku
16:2116.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drogom publicznym w Golasowicach i Pawłowicach.
16:2317.Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach dotyczących odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. renty planistycznej
16:2518.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice
16:2719.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/242/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
16:2920.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
16:3121.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach
16:3222.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
16:3323.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad