XXXVI Sesja Rady Miasta Wisła 28.10.2021

Rada Miasta Wisła
Czas publikacji: 28 października 2021
Długość nagrania: 02:57:55
Liczba odtworzeń: 143
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).
3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Wisła z dnia 30 września 2021 r.
4.Wystąpienie zaproszonych gości.
5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.
6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.
7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.
8.Podatki i opłaty lokalne na rok 2022. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:
a)w sprawie podatku od nieruchomości
b)w sprawie podatku od środków transportowych
c)zmieniająca uchwałę Nr XLIV/548/2010 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie
d)zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
e)zmieniająca Uchwałę Nr XXX/452/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
f)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
g)w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/429/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
h)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
i)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektroniczne
9.Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
10.Podjęcie następujących uchwał:
a)zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
b)zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2021
c)zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
d)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu ( Fiedorowska)
e)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu ( Turystyczna)
f)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wisła nieruchomości położonej w Wiśle.
g)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat
h)w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła
i)W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3365/2 położonej w Wiśle
j)W sprawie odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 13 września 2021 roku
11.Interpelacje i zapytania
12.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
13.Komunikaty i informacje.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad