XLVIII Sesja Rady Miasta Wisła 03.11.2022

Rada Miasta Wisła
Czas publikacji: 3 listopada 2022
Długość nagrania: 02:24:08
Liczba odtworzeń: 133
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad
2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany)
3.Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Wisła z dnia 29 września 2022 roku
4.Wystąpienie zaproszonych gości
5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła
6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji
7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła
8.Podatki i opłaty lokalne na rok 2023:
a)uchwała w sprawie podatku od nieruchomości
b)uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
c)uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVII/526/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opłaty reklamowej na obszarze Gminy Wisła
d)uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/556/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e)uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
f)uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9.Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022
10.Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:
a)zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
b)zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2022
c)zmieniająca uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
d)w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła
e)w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła
f)w sprawie zmiany uchwały nr XXX/452/2021 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
g)w sprawie zmiany uchwały nr XVI/236/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Miasta Wisła.
h)w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Bielsku – Białej.
11.Interpelacje i zapytania
12.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
13.Komunikaty i informacje
14.Wolne wnioski
15.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad