LIII Sesja Rady Miasta Wisła 23.02.2023

Rada Miasta Wisła
Czas publikacji: 23 lutego 2023
Długość nagrania: 02:26:30
Liczba odtworzeń: 120
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).
3.Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta Wisła z dnia 26 stycznia 2023 roku
4.Wystąpienie zaproszonych gości.
5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.
6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.
7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.
8.Obiekty mostowe na terenie miasta zlokalizowane w ciągu dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, a także kładki i mosty wykorzystywane do ruchu pieszego i rowerowego ( w tym m.in. ilość, ich stan techniczny, obiekty wyremontowane w ostatnich trzech latach, dalsze potrzeby)
9.Sprawozdania z działalności Zarządów Osiedli za rok 2022
10.Podjęcie następujących uchwał:
a)Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
b)Zmieniająca budżet Miasta Wisła na 2023 rok
c)zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
d)zmieniająca uchwałę nr XIV/217/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie korzystania z miejsc postojowych na zlokalizowanych poza pasem drogowym nieruchomościach Gminy Wisła
e)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle, stanowiącej własność Gminy Wisła na czas oznaczony do 10 lat
f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła na czas oznaczony do 3 lat.
g)W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Wisła w latach 2016-2025” za rok 2022.
h)Ogłaszająca jednolite teksty uchwał stanowiących akty prawa miejscowego
i)W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/740/2022 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
j)W sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Wisła
k)w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
l)w sprawie zmiany uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego , Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja- od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa
m)zmieniająca uchwałę nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
n)zmieniająca uchwałę nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (termin płatności)
o)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła udziału we własności nieruchomości objętej Kw BB1C/00013974/0 położonej w Wiśle
p)w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Wisła Centrum"
r)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (korekta)
s)zmieniająca uchwałę nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych
t)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
11.Interpelacje i zapytania
12.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
13.Komunikaty i informacje.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad