XX Sesja Rady Gminy Nieporęt - 30.01.2020

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 298 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:51:36
Liczba odtworzeń: 349
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:251.Otwarcie sesji.
10:302.Przyjęcie porządku obrad.
10:313.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na rok 2020
10:324.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2020 rok
11:105.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nieporęt
11:206.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
11:227.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca działkę o nr 109/5 położoną w Kątach Węgierskich gm. Nieporęt
11:288.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Serock zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gminy Nieporęt.
12:02a)Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020-2030
12:02b)Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nieporęt
12:179.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za formy doskonalenia pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
12:2510.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie petycji w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego
12:5111.Przedstawienie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy w 2019 roku.
12:5812.Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt w 2019 roku
13:3613.Informacja o pracy Wójta między sesjami.
14:0814.Zapytania i wolne wnioski
14:0915.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad