30.01.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XII

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 635 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:46:46
Liczba odtworzeń: 714
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:072.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:073.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 19.12.2019 r.
10:314.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:325.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych
11:016.Aktualna sytuacja BCM – styczeń 2020.
11:057.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
11:078.Plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego na 2020 rok.
11:099.Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Brzeskiego na 2020 r.:
a)Komisja Budżetowa,
b)Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
c)Komisja Rozwoju i Gospodarki,
d)Komisja Zdrowia.
11:1210.Sprawozdanie przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego za rok 2019.
11:1611.Sprawozdania przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Brzeskiego za rok 2019.
12.Podjęcie uchwał:
11:36a)ws. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego na 2020 rok,
11:46b)ws. przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
12:20c)ws. likwidacji jednostki budżetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu,
12:24d)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032,
12:25e)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020.
13.Rozpatrzenie skargi:
12:28a)uchwała ws. rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
12:3114.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:3115.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad