Sesja Rady w dniu czwartek, 30 stycznia 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 670 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:28:15
Liczba odtworzeń: 791
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:052. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.
15:073. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Pogranicze w obiektywie” w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
15:094. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)”
15:105. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”
15:126. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Lubenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:137. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach.
15:148. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/129/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
15:159.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do wystawienia weksla in blanco.
15:1610. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:1711. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:1812. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
15:1913.Sprawozdania z prac komisji za rok 2019.
15:2014.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu
15:2615. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:2716. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:2717. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad