XVIII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r.

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 302 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:56
Liczba odtworzeń: 433
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a)stwierdzenie quorum,
b)zgłaszanie spraw do porządku.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
4.Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5.Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6.Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z objaśnieniami.
7.Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych.
8.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a)o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2020 rok
b)o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2020 rok
c)o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2018 – 2036.
9.Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych.
10.Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
11.Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
12.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz
b)w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
c)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
d)w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględniających na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
e)w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
f)w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.
g)w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
h)w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
i)w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę
j)w sprawie utworzenia, ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”
k)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”
l)w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
m)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
13.Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.), i wydawanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 w/w/ ustawy, obejmująca okres od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.11.2019 r.
14.Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
15.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad