LXV Sesja Rady w dniu środa 25 marca 2024

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 27 marca 2024
Długość nagrania: 01:43:14
Liczba odtworzeń: 214
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
4.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
5.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Gminy.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2024-2036;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2024 r.;
3)rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
4)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, gmina Sędziejowice;
5)określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2024 roku;
6)wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie;
7)upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie;
8)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
9)ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Sędziejowice przedszkolach, a także warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty;
10)petycji z dnia 9 stycznia 2024 roku;
11)przekazania petycji według właściwości.
12)petycji z dnia 20 lutego 2024 roku;
13)przekazania petycji według właściwości;
14)wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sędziejowice w ramach partnerstwa z Powiatem Łaskim, Gminą Wodzierady, Fundacją 4Future w Łodzi, Kołem Gospodyń Wiejskich w Leśnicy, projektu „CUŚ dla Łaskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”.
7.Przyjęcie sprawozdania z obrotu mieniem komunalnym za 2023 r.
8.Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2023.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad