Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 stycznia 2020

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 67 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:07
Liczba odtworzeń: 60
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:001.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:022. Przedstawienie porządku obrad sesji.
15:023. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
15:144. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
15:185. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Grębocice dla gminnej spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
15:206. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2020 roku.
15:217. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Grębocice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
15:248. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.
15:269. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020.
15:2710. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Grębocice.
15:2911. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
15:2912. Interpelacje i zapytania radnych.
15:2913. Zapytania sołtysów.
15:4014. Sprawy różne.
15:4115. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad