LXX Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 21.03.2024r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 21 marca 2024
Długość nagrania: 01:17:07
Liczba odtworzeń: 568
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:191.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:352.2. Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
16:353.3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXIX z 29 lutego 2024 r.
16:404.4. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego Komendy Powiatowej Policji w Puławach za 2023 r., informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Gminy Miasto Puławy w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r. oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Puławy za rok 2023.
16:435.5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
16:466.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 – 2028 dla miasta Puławy.
16:487.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego miasta Puławy na rzecz wsparcia seniorów 60+.
16:498.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16:519.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
16:5210.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puławy na 2024 rok”.
16:5511.10a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Ceglana”.
16:5612.10b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.
16:5713.11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 19.02.2024 r. do 11.03.2024 r.
17:0214.12. Interpelacje i zapytania radnych.
17:0215.13. Odpowiedzi na interpelacje.
17:2316.14. Wolne wnioski i informacje.
17:2317.15. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad