IV Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 16 stycznia 2019 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 406 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:58:02
Liczba odtworzeń: 617
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:311.Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.
11:392.Przedstawienie porządku obrad.
11:393.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19.12.2018r.
4.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
12:335.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Knurów.
12:436.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019 – 2021 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r.
12:447.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12:458.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
12:469.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023.
12:4710.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
12:4811.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2019 przez Powiat Gliwicki.
12:4912.Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019.
13:0513.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.
13:0914.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
13:1415.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
13:1516.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
13:1617.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
13:2318.Ogłoszenia i informacje.
13:2319.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad