LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu środa, 28.02.2024

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 28 lutego 2024
Długość nagrania: 02:38:22
Liczba odtworzeń: 272
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie Sesji.
14:092. Przyjęcie porządku obrad.
14:153. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
14:284. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nałęczów.
14:335. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
14:386. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14:537. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.
14:568. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
14:599. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 386/6 o pow. 0,0075 ha położonej przy ul. Grzegorza Wójcika w Nałęczowie, obręb 4 – Bochotnica.
15:0310. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spółdzielczej 17B w Nałęczowie.
15:1011. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie oraz przystąpienia do jego realizacji w ramach programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska.
15:1412. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nałęczów na rok 2024”.
15:1713. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
15:2514. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
15:2515. Oświadczenia i wolne wnioski.
16:4116. Interpelacje i zapytania.
16:4117. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad