Sesja Rady w dniu 22 lutego 2024 cz.3

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 23 lutego 2024
Długość nagrania: 00:52:35
Liczba odtworzeń: 299
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Ochrona przeciwpożarowa w gminie Strzałkowo.
7.Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy Strzałkowo w 2023 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024,
d)funduszu sołeckiego,
e)zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
f)warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
g)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Strzałkowie, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
h)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo w drodze darowizny nieruchomości położonej w m.Strzałkowo, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego,
i)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Powidz – Słupca,
j)przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Strzałkowo,
k)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Babin i Babin-Olędry,
l)zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania,
m)odwołania Skarbnika Gminy Strzałkowo,
n)powołania Skarbnika Gminy Strzałkowo.
9.Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2024 r.
10.Gospodarka odpadami w gminie – informacja.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad