Sesja Rady w dniu 26 stycznia 2024

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 26 stycznia 2024
Długość nagrania: 01:01:54
Liczba odtworzeń: 512
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 /druk nr 1/.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Ropa na 2025 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki /druk nr 2/.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 /druk nr 3/.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania /druk nr 4/.
8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ropa, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych /druk nr 5/.
9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa /druk nr 6/.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa /druk nr 8/.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka /druk nr 10/.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka /druk nr 12/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie /druk nr 9/.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa /druk nr 13/.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa /druk nr 7/.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka /druk nr 11/.
17.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
18.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
19.Zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Ropa.
20.Wolne wnioski i zapytania.
21.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad