LXVIII Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 25.01.2024r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 25 stycznia 2024
Długość nagrania: 04:11:42
Liczba odtworzeń: 862
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:131.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:152.2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXVII z 21 grudnia 2023 r.
17:31a)2a. Informacja Prezydenta Miasta Pulawy o ocenie sytuacji w spółkach MZK i OPEC
17:323.3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Puławy.
19:214.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5".
20:045.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
20:056.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
20:077.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień na terytorium gminy Miasto Puławy.
20:098.8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień na terytorium gminy Miasto Puławy.
9.9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
10.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Puławy.
20:1011.11. Sprawozdania z pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Puławy za rok 2023.
20:1012.12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 11.12.2023 r. do 12.01.2024 r.
20:1213.13. Interpelacje i zapytania radnych.
20:1314.14. Odpowiedzi na interpelacje.
20:1515.15. Wolne wnioski i informacje.
20:1516.16. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad